english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin kavramsal sanatla ilgili görüşleri üzerine bir araştırma (Diyarbakır ili örneği)
Dalı: Resim--İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Danışman: Şeniz Aksoy
Hazırlayan: Şengül Acil
Yer / Tarih: Ankara/2008

Bu araştırmada AGSL’nin resim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kavramsal sanata ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel veri kaynakları, sanat etkinlikleri ve kavramsal sanat ekinlikleri hakkında soruların bulunduğu anket formundan elde edilmiştir. Araştırmada evrenin tümüne ulaşılabildiği için örneklem alınmamıştır. Araştırmada betimsel yöntemden yararlanılmıştır. Araştıranın belirlenen amaçlarını gerçekleştirebilmek için AGSL resim bölümünün müfredat programı, genel kültür dersleri dışındaki branş dersleri ve bu derslerin içerikleri konularında literatür taramaları yapılmıştır. Diyarbakır AGSL resim bölümünde öğrenim gören öğrencilere kavramsal sanat hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir anket formu uygulanmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir. Diyarbakır AGSL resim bölümü öğrencileri için anket formunda 20 adet soru bulunmaktadır. Anket formları Diyarbakır AGSL yöneticilerinden izin alınarak uygulanmıştır. Anket formlarına verilen yanıtların sonucuna göre: Öğrencilerin büyük bir kısmı kavramsal sanat ve güncel sanat etkinliklerini-sergilerini takip etmektedir. Kavramsal Sanat müfredatta yer almadığı için öğrencilerin büyük bir kısmı, derslerinde kavramsal sanata yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

/ext/belgeler_v_e.swf">