english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Sanat Eğitimi Bölümlerinde Tasarım İlke Ve Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi Yardımı İle Uygulanması
Dalı: Grafik Anasanat Dalı
Danışman: Adnan tepecik
Hazırlayan: Serdar Tuna
Yer / Tarih: Ankara/2003

Günümüzde insan yaşamının en etkin unsurlarından biri olan teknoloji, aynı zamanda eğitim – öğretim yaşamını da etkilemektedir. Bu nedenle, teknolojik olanakların öğretme ve öğrenme sürecinde yer alması gün geçtikce daha büyük önem kazanmaktadır. Yapılan literatür incelemesinde özellikle Türkiye’de sanat eğitimi alanında bilgisayar kullanmanın hemen hiç ele alınmadığı belirlenmiştir.

Bu araştırmanın temel amacı; resim-iş eğitimi ana bilim dallarında, temel tasarım dersi - tasarım ilke ve elemanları konularının bilgisayarla uygulanmasının ortaya çıkacak ürünler üzerindeki etkisini belirlemek ve tasarım ilke ve elemanlarını esas alarak konu ile ilgilenenlere bilgisayar destekli tasarım örnekleri sunabilmektir.

Araştırma, deneysel desenlerden Son Test Kontrol Grup Deseni modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalının 1. sınıfının kontrol ve deney gruplarındaki öğrencileri kapsamaktadır.

Araştırmada, araç olarak bilgisayarın kullanıldığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerle çalışan kontrol grubu öğrencilerinin, tasarım ilke ve elemanları konularında ortaya koymuş olduğu ürünlerin değerlendirilmeleri sonucundaki başarı düzeyleri ile deney grubu öğrencilerinin deney öncesi ve sonrası temel tasarım eğitiminde bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin sonuçları belirlenmeye çalışılmıştır.

Deney ve kontrol gruplarıyla araştırma sonuçları, deney grubunun lehine anlamlı bir fark ortaya koymuştur. Resim-iş eğitimi bölümlerinde, özellikle 1. sınıflarında uygun ortam ve yeterli ön eğitim verildiği taktirde, temel tasarım dersi, tasarım ilke ve elemanları konularında bilgisayar kullanımının öğrencinin başarı düzeyini arttırdığı görülmüş ve bir takım önerilerde bulunulmuştur.