english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Mersin Üniversitesi
Tez Konusu: Atık Nesnelerin Sanatta Yansımaları
Dalı: Resim Anasanat Dalı
Danışman: Mehmet Yılmaz
Hazırlayan: Hatice KaptI
Yer / Tarih: Mersin/2005

Atık nesne 20. yüzyılın başında sanat alanında kullanılmaya başlamıştır. Bireşimsel Kübizm akımında Picasso ve Braque ile sanata giren sanat dışı malzeme, Dada hareketi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Picasso ve Braque’ın yoğun olarak kullandığı bu nesnelerle yaptığı kolaj ve asamblaj çalışmaları, Duchamp ile gerek sunum biçimi gerekse bağlam olarak başka bir anlayışa kaymıştır. Duchamp, hazır nesnenin üretilmiş haliyle sanat nesnesi olarak önerilmesi sonucunda, sanata dair tüm kalıpların yıkıldığını ileri sürmüştür. Geçmişi sorgulama temelli, ardı arkası kesilmeyen modern ve postmodern öncü hareketleri derinden etkilemiştir. 1960’lı yıllarda Pop Sanat ile hazır nesne kullanımı, postmodern bir anlayışa dönüşmüştür. Andy Warhol’un yapıtları ile modern sanat anlayışı yadsınmıştır. Günlük yaşamdaki sıradan her şey herhangi bir gönderme olmadan sanat malzemesi olmuştur. Warhol teknolojinin olanaklarından azami ölçüde faydalanmıştır. Teknoloji, postmodern sanatta yeni gerçeklik anlayışları ve yeni estetik arayışlar sunan yollar açmıştır. Bu dönemde sanatçı, sanatı, toplumu, doğayı ve teknolojiyi sanat yolu ile sorgulamayı amaçlarken yeni malzeme, teknik ve sunum biçimleri geliştirmiştir. Mekanla bütünleşen çeşitli nesneler kuramsal ağırlıklı çalışmalara dönüşmüştür. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">