english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tez Konusu: Günümüz Sanatında Postmodernist Yaklaşımlar
Dalı: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Yıldız Doyran
Hazırlayan: Burcu Günay
Yer / Tarih: Bolu/2005

Modernizm akıl ve bilim temelleri üzerine dayanan dünya görüşünü, Endüstri Devrimi’nin(1789) yenilikleri ile birleştirerek; geleneksel olan yerine sürekli olarak en iyi ile kendisini anlamlı kılan bir görüşü ifade etmektedir. Endüstrileşmemiş diğer ülkeleri kendisine bağımlı kılan Batı ülkeleri, yerel ve bölgesel olanın değerini azaltarak; küreselleşen bir ekonomi ve dünya görüşünün merkezi konumuna gelmiştir. Sanat alanındaki modernist eğilimlerin gelişimi, aydınlanma ve endüstrileşme ile birlikte biçimlenen bir dünya görüşü doğrultusunda belirlenmiştir. Bununla birlikte modernizmin sürekli olarak geleceğe yönelme düşüncesi, kültürün ve tarihin anlamını yitirmesini beraberinde getirmiştir. Aynı dönemde bireyleri yaşanılan birinci ve ikinci dünya savaşları, Yahudilere uygulanan soykırımlar, modernizme duyulan inancı sarsmıştır. Bu durum postmodernist düşüncelerin belirmesine ortam hazırlamıştır. Postmodernizm, modernizmin ilerleme düşüncesinin biçimine karşı çıkarak, geçmişi bugün ile yeniden anlamlandıran ‘tek’, ‘evrensel’ değerler yerine, bilginin ve kültürün göreceliliğini ve çeşitliliğini savunmaktadır. Bu yönüyle, siyasal, toplumsal, dinsel kurumların ve söylemelerin karşısındadır. Sanat alanında postmodernist eğilimlere bakıldığında, farklı sanat dalları arasındaki geleneksel ayrımları iv kaldırmaktadır. Bu eğilimler, sanatsal üretimin “özgünlüğü” yerine, onu gerçek yaşam ile girift bir yapıda varolan, dil ve eylem birlikteliği olarak görmektedir. Günümüz sanatında postmodern eğilimler, kitle iletişiminin ve bilişim teknolojisinin yarattığı teknikler ile, değişik kültürel biçimlerin birbirlerine eklemlenerek oluşturdukları bir söylem ve düşünsel çeşitlilik içerisinde çözümlenmektedir. Tez kapsamındaki çalışmalar, kültürel mirası ve disiplinlerarası geçişi güncel bir bakış açısı ile, kimi zaman doğada kökleri temellenen ve kendisini doğanın bir parçası olarak yeniden anlamlandıran birey, bazen de, zaman-mekan ilişkisine düşünsel anlamlar kazandırmak isteyen birey olarak gerçekleştirilmiştir. Teknolojik ilerlemeler sonucu giderek metalaşan ve doğadan bağımsız hareket etmeye başlayan bireyin, yeniden doğa ile bütünleşerek; doğaya ‘içsel’ anlamlar katması ve bir anlamda ‘öz’üne dönme içgüdüsüyle, beden-doğa ilişkisine girme çabası bu çalışmadaki genel eğilim olmuştur. Bununla birlikte bazı çalışmalarda ‘kavram’ ve ‘dil’ ilişkisi belirginleştirilmiştir. Böylece, nesnelleşen bir dünyada nesnenin sanat sürecindeki yerine eleştirel yaklaşılmak istenilmiştir. Kişisel çalışmalarda, sanat ürününün bir meta olarak da görülmesine karşıt duran bir tavırla, salt ‘dil’ ve ‘düşünce’de anlam bulması istenilen çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: postmodernizm, eylem, süreç, mekan, zaman, kavram, dil. 

/ext/belgeler_v_e.swf">