english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: Popüler Kültürün Sanat Eğitimine Etkileri
Dalı: Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Atilla İlkyaz
Hazırlayan: Banu Yücel
Yer / Tarih: Ankara/2009

Bu çalışma, Popüler Kültürün Sanat Eğitimine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Popüler kültürün, kiç ve tüketim kültürü ile ilişkisi, günümüz sanatının önemi ve popüler kültürün sanat eğitime yönelik yaklaşımlarının incelenmesi ile sanat eğitimi alan öğrencilerin ve sanat eğitimi veren öğretim elemanlarının konuyla ilgili görüşlerine başvurulması alt amaçlar olarak belirtilmektedir. Bu araştırma tarama yöntemi ile yapılmıştır. Yönteme ilişkin veriler, literatür taraması ve bilgi toplama formları ile elde edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’ndeki öğrenci ve sanat eğitimcilerinden oluşmaktadır. Araştırmada, bilgi toplama formu ile elde edilen veriler, amaçlar doğrultusunda bağımsız gruplar için t testi, sanat eğitimi alan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile popüler kültürün günlük yaşama ve sanat eğitimine etkilerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark bulabilmek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey Testi uygulanmış ve bunların dışında, yüzde %, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmayı içeren, betimsel istatistik tekniklerden yararlanılmıştır. Araştrma bulgularına bakıldığında öğretim elemanları ve öğrencilerin genel olarak popüler kültürün sanat eğitiminde etkili olmadığı ancak öğrencilerin, öğretim elemanlarına göre popüler kültürün daha fazla etkisinde oldukları saptanmıştır. 

/ext/belgeler_v_e.swf">