english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Tez Konusu: Hat ve hattatan'da Osmanlı hattatları
Dalı: Türk Sanatı Anabilim Dalı
Danışman: Uğur Derman
Hazırlayan: Süleyman Kınalı
Yer / Tarih: İstanbul/2007

Araştırmamızda; Mirzâ Habib Efendi'nin kaleme aldığı, hattat biyografileri alanında ilk matbû eser unvanlı, "Hat ve Hattâtân" isimli kitaptan Osmanlı hattatlarını ele alıp incelemeye çalıştık. Araştırmamız, dört ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar: "Giriş, Hat ve Hattâtân, Osmanlı Hattatları, Değerlendirme ve Sonuç" bölümleridir. Giriş bölümü ise; "Hat San'atı Nedir?, Hat San'atının Tarihi Gelişimi, Hattatlık, Kaynak ve Araştırmalar" adlı alt bölümlerden meydana gelmektedir. "Hat San'atı Nedir?" alt bölümünde ilk önce bu sanatın maddî-manevî genel bir tarifini yaptık. Daha sonra hat sanatının yazı çeşitlerinden bahsettik. Ayrıca hüsn-i hattın kullanılma sahalarını –kimi zaman örnekler vererek- izah ettik. "Hat Sanatının Tarihî Gelişimi"'nde ise; İslâm yazısının kaynağı olan "Nabat" yazısından başlayarak, onun tarihî süreç içerisinde geçirdiği gelişmesini, ayrıntıları ile anlattık. Hat sanatının mektep sahibi büyük üstâdlarını da, yetiştirdikleri meşhur talebeleri ve verdikleri gözde örnekleriyle beraber tanıttık. "Hattatlık" alt bölümünde; "hattat"ı ilk kullanılan isimleriyle birlikte tarif ettik. Ayrıca hat sanatını icrâ eden sanatkârların yetişme şartlarını ve bir hattatın sahip olması gereken özelliklerini de belirttik. "Kaynak ve Araştırmalar" alt bölümündeyse; hat sanatı ve hattat biyografileri sahasında bugüne değin yapılmış çalışmaları ana bilgiler çerçevesinde sıraladık. İkinci ana bölüm olan "Hat ve Hattâtan" da; kitabın müellifi Mirzâ Habib Efendi'yi, hayatı ve eserleri ile birlikte anlatarak; "Hat ve Hattâtân" hakkında genel bir bilgi verdik. Araştırmamızın önemli ve büyük yekûnunu tutan "Osmanlı Hattatları" ana bölümünü, yedi alt kısma ayırdık. Adı geçen hattatların biyografilerini Arap harflerinden Lâtin harflerine aktararak okumaya çalıştık. "Değerlendirme ve Sonuç" bölümünde ise; eser hakkında değerlendirmelerimizi yapıp, bir sonuca vardık. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">