english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
Tez Konusu: Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği
Dalı: Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Danışman: İnci Önal
Hazırlayan: Mithat Baver Zencir
Yer / Tarih: Ankara/2007

Kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin ve bilgi kullanım özelliklerinin belirlenmesi bilgi merkezlerinin ve kütüphanelerin kurulması, düzenlenmesi ve hizmetlerinin etkinleştirilmesi açısından önemlidir. Bu yüzden sanat alanına yönelik sunulan bilgi hizmetleri için bu alandaki kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin ve bilgi kullanımlarının ortaya çıkartılması büyük önem taşımaktadır. Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin ve bilgi kullanım özelliklerinin neler olduğu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın hipotezi ise; “Güzel sanatlar alanının belirleyici ve karakteristik özellikleri bu alandaki kullanıcıların bilgi gereksinimlerini, kaynak, kanal, teknoloji ve bilgi merkezi kullanımlarını etkilemektedir” şeklindedir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne mensup öğretim elemanları araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma evren üzerinde gerçekleştirilmiştir ve bu fakültede görev yapmakta olan 80 öğretim elemanı araştırma evrenini oluşturmaktadır. Araştırmadaki yanıtlama oranı %78.7 (63) olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış, veri toplama tekniği olarak ise literatür incelemesi, görüşme, gözlem ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sanat alanının belirleyici ve karakteristik özelliklerinin, bu alandaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri, kaynak, kanal, teknoloji ve bilgi merkezi kullanımları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler Bilgi gereksinimi, Bilgi Kullanımı, Güzel Sanatlar Akademisyenleri, Güzel Sanatlar Akademisyenlerinin Bilgi Arama Davranışları. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">