english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Uludağ Üniversitesi
Tez Konusu: Sanat eğitiminde çoklu zek kuramı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (ilköğretim ikinci kademe resim-iş eğitimi programı örneği ile)
Dalı: Resim--İş Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman: Gonca Erim
Hazırlayan: Muhlis Arabacı
Yer / Tarih: Bursa/2006

ÖZET Sanat eğitimi; görsel algıyı temel alarak sanat eserlerine karşı estetik duyarlılığı ve eleştirel bakış açısını geliştiren, malzeme ve yaratıcılık arasında düşünsel bağlantı kurarak bireyin kendini ifade edebilmesini sağlayan bir eğitim sürecidir. lköğretim okullarında sanat eğitiminin uygulama alanı Resim- ş dersidir. Günümüzde genel eğitim sisteminde ve sanat eğitiminde çeşitli öğretim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu araştırma, ilköğretim II. kademe Resim- ş dersi öğretmenlerinin kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (disipline dayalı sanat eğitimi) ile çoklu zekâ kuramı uygulamalarına yaklaşımlarını ve bu yöntemlerin uygulanmasında karşılaştıkları sorunları saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2005- 2006 öğretim yılında Bursa ili üç merkez ilçesinde (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım) 51 ilköğretim okulunda, ikinci kademede Resim- ş dersine giren 60 öğretmene anket uygulanmıştır. Ankette araştırılan konular üç bölümde yer almaktadır. Birinci bölümde, resim-iş öğretmenleri hakkında kişisel bilgiler yer almaktadır. kinci bölümde Resim- ş dersi lköğretim ikinci kademe müfredat programı, sanat etkinlikleri, dersin işlendiği ortamların yapısı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi etkinlikleri hakkında öğretmen görüş ve uygulamalarını belirleyici sorular bulunmaktadır.Üçüncü bölümde ise, Resim- ş dersinde çoklu zekâ kuramı uygulamalarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: • lköğretim II. kademe Resim- ş dersi müfredat programını resim-iş öğretmenleri sanat eğitimi için yetersiz görmektedir. • Resim- ş dersleri sanat eğitimi için uygun olmayan koşullarda işlenmektedir. • Kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi uygulamalarında resim-iş öğretmenlerinin çoğunluğu yeterli değildir ve yönteme gereken önemi vermemektedirler. • Resim- ş dersi haftalık ders saati süresi, ilköğretimin ikinci kademesinde çoklu zekâ kuramına dayalı sanat ekinlikleri için yeterli değildir. • Resim-iş öğretmenleri çoklu zekâ kuramı ve uygulamalarını benimsememektedirler.

Anahtar Kelimeler: Resim- ş Dersi, Kaynaştırılmış Sanat Eğitimi Yöntemi, Çoklu Zeka Kuramı 

/ext/belgeler_v_e.swf">