english
Üniversiteye Göre Filtrele
Üniversite: Gazi Üniversitesi
Tez Konusu: İlköğretim görsel sanatlar eğitiminde estetik öğretimi
Dalı: Resim--İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Danışman: Vedat Özsoy
Hazırlayan: Nalan Okan Akın
Yer / Tarih: Ankara/2006

Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde estetik bilgi ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanarak, ÇAGSEY ( Çok Alanlı Görsel Sanat Eğitimi Yöntemi), aktif öğrenme ve yapılandırmacı anlayış ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel desen kullanılarak veriler elde edilmiştir. Nicel veriler başarı testi ve tutum ölçeği ile nitel veriler ise, ders etkinlik formları, ders gözlem formu ve uygulama sonu öğrenci anketi ile toplanmıştır. İlköğretim 6.sınıf Görsel Sanatlar dersinde uygulanan estetik tutum geliştirmeye yönelik programda ilk olarak, hazırlanan başarı testi ve tutum ölçeği random atama yoluyla birbirine denk oluşturulan deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Katılımcılar deneysel işlemden önce, sonra ve tekrar üç hafta sonra bağımlı değişkenle ilgili olarak ölçüme tabi tutulmuşlardır. Deney grubuna ÇAGSEY, aktif öğrenme ve yapılandırmacı anlayış, kontrol grubuna ise; Geleneksel Yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan denencelere yönelik olarak toplanan nicel veriler istatistiksel çözümlemeler için SPSS ( The Statistical Packet for The Social Sciences ), Excel ve Statistica paket programlarından yararlanılarak çözümlenmiştir. Puan ortalamalarının karşılaştırılmasında aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıştır. Nitel bulguların bir bölümü doğrudan alıntılarla, diğer bölümü ise verilerin kodlara ve temalara göre organize edilerek yorumlanmasıyla oluşturulmuştur. Uygulanan ÇAGSEY ve aktif öğrenme ile yapılandırmacı anlayışın, geleneksel yönteme göre öğrencilerin estetik tutumlarını geliştirdiği tespit edilmiştir. Görsel sanatlar dersinde geleneksel yaklaşımın yerine kullanılmasının, estetik tutum geliştirmede geleneksel yönteme göre daha etkili bir yöntem olduğu için, görsel sanatlar derslerinde uygulanması gerektiği önerilmiştir. 

 

/ext/belgeler_v_e.swf">