english
16.01.2012
Arkeologlar
İlk akla gelen  bilimsel olarak kazı bilimidir.  Arkeoloji, geçmişte yaşamış uygarlıkları, yazılı ve yazısız belgelerle birlikte, mimari kalıntılara ve maddi kalıntılara bakarak inceleyen bilim dalıdır. Aslında Arkeoloji;: “ Biraz hayal, biraz masal ve en önemlisi de geçmişteki gerçeklerin yoğrulması sonucu ortaya çıkan sentez   »
16.01.2012
M.Ö. 40000 -
Bu dönem; tarih öncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu ve buzul çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar süren arkeolojik çağdır. Bu çağda; çay taşı, çakmak taşı, hayvan kemikleri ve ağa&cce   »
16.01.2012
M.Ö. 40000 -
Mezolitik çağ; insanın yoğun avcılık-toplayıcılıktan üretime, göçebelikten yerleşik yaşama geçtiği, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesinden başlayan ve "ilk üretimciliğe geçiş evresi" olarak da adlandırılır. Bu çağda köpek, ilk evcil hayvan olarak görülür. Bu dönemde insanlar aletler   »
16.01.2012
M.Ö. 40000 -
Neolitik çağ; insanı, bazı bitkileri tarıma almış, birçok hayvanın da evcilleştirilmesini gerçekleştirmiş; avcılığın yerine hayvancılık, toplayıcılığın yerine ise tarım geçmiştir. Obsidyeni ( doğal cam ) kullanmaya başlamıştır. Üretimle birlikte gelen yerleşik yaşam, köylerin ve giderek kentlerin kurulmasına yol açmıştır. İlk kez   »
16.01.2012
M.Ö. 4000
Adını taşın yanı sıra bakır kullanımından da alan kalkolitik çağ; kültür tarihinde ilk ön kent kültürlerinin başladığı dönem olarak bilinir. Yeni veriler, madenin ilk işlenmesinin neolitik çağ'ın çanak çömleksiz evresinde başladığını ortaya koymuşsa da, kullanımının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması bu d&o   »
16.01.2012
M.Ö. 3000
MÖ 4. bin yılın sonlarına doğru, bakıra kalay karıştırılması ile tunç elde edilmiş ve Anadolu'da "Eski Tunç Çağı" başlamıştır. Bu çağ ilk, orta ve geç olmak üzere üç evrede incelenmektedir.Bakır yatakları bakımından oldukça zengin olan Anadolu'da madencilik gelişmeye ve dolayısıyla çevre   »
16.01.2012
M.Ö. 1000
MÖ 12. yüzyıl başlarında görülen deniz ve kuzey kavimlerinin göçleri ile Balkan kavimlerinin göçleri Anadolu'nun tarihinde yeni oluşumlara yol açmıştır. MÖ 3000'den beri Mezopotamya etkisinde bulunan Anadolu bu göçlerle yüzünü batıya çevirmiştir. Demir çağında (MÖ 1200-750) Anadolu yarımadası çeşitli topluluklara ait büyüklü küçüklü beyliklerin yönetiminde idi. Güney Ana   »
16.01.2012
M.Ö. 4000
Anadolu'da yaşamış uygarlıkların dağılımını görmek için resme tıklayınız.   »
16.01.2012
M.Ö. 2000
Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. MÖ 2000 yıllarında Hint-Avrupa kavimlerinin doğuda Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girdikleri kabul edilir. Hititler Hint-Avrupa kökenli bir dil konuşmaktaydılar. Hititler resmi işlerde çivi yazısı, anıtlarda ve mühürlerde ise hiyeroglif kullanmışlardı   »
16.01.2012
M.Ö. 2000
Hattuşa'nın MÖ 1200 sıralarında tahrip edilmesinden sonra Anadolu'da Hitit kültürü ortadan kalkmaya başlar. MÖ 2. binin ikinci yarısı boyunca Hitit uygarlığının etkisine girmiş olan Güneydoğu Anadolu ile kuzey Mezopotamya'da Hitit geleneği sürmeye devam etmektedir. Güneye ve güneydoğu bölgesine kaçıp or   »
16.01.2012
M.Ö. 1000
Van gölü yöresinde kabileler yaşamaktaydı. Bu bölge Asurlular tarafından Uruatri olarak adlandırılmaktaydı. MÖ 9. yüzyılın ortalarında, göçebe durumdaki bu kabileler birleşerek Urartu Devletini kurdular. Kendileri için Biaini terimini kullanan Urartuların başkenti Van Gölü kıyısında bir kayalığın üzerine kurulmu   »
16.01.2012
M.Ö. 1000
Frigler, Ege göçleri ile Anadolu'ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Ancak siyasi bir topluluk olarak ilk defa MÖ 750'den sonra ortaya çıkmışlardır. En ünlü kralları Midas döneminde ise bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu'ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine ulaşmışlardır. Hint-A   »
16.01.2012
M.Ö. 1000
Batı Anadolu'da Gediz ve Küçük Menderes yöresine yerleşmiş olan Lidyalıların Batı Anadolu'da MÖ 2. bin yılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'ya yerleştikleri kabul edilmektedir. Lidya uygarlığının yükselmesini kral Gyges ( MÖ 680-652 ) döneminde görmekteyiz. Başkentleri Sardes kenti olmuştur. Lidyalıların Hint-Avr   »
16.01.2012
M.Ö. 1000
Ege göçleri sonunda Yunan yarım adasından Anadolu'nun bugünkü Ege kıyılarına gelen halklar burada yeni kentler kurmaya başlamışlardır. Bu kentlerin bir birlik oluşturması ile İzmir Körfezi'nden Güllük Körfezi'ne kadar uzanan Batı Anadolu kıyılarına, MÖ 1050 yıllarında, İyonya Devleti kurulmuştur. İyonya kentleri   »
16.01.2012
M.Ö. 1000
Karia, Anadolu'nun Güneybatısındaki antik bölgedir. Adını, yörenin yerli halkı olan ve Karia dilini konuşan Kar'lardan alır. Kuzeyde İyonya, doğuda Frigya, güneyde Likya ve batıda Ege deniziyle çevrilidir. Bugünkü Muğla ve Aydın illerinin büyük bölümlerini içine alır. Batı kıyı şeridinde Iassos, Knidos v   »
1 2