english
17.01.2012
İslâmiyetten
Türklerin, Doğu İslâm kültür dünyasına ve giderek Halifeliğin yayıldığı Yakın-Doğu’ya uzanan tarihleri içinde, Asya bozkırlarında kurdukları ilk İslâm Türk devleti Karahanlılardır. 9.yüzyıldan 13.yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 400 yıl hüküm süren ve 10.yüzyıl ortalarına doğru İslâmiyeti   »
24.12.2011
Cumhuriyet Dö
Türk tarihinde Tanzimat’la1 başlayan modernleşme çizgisi, Cumhuriyet Dönemi'nde daha radikal bir tercih haline gelerek kararlı bir şekilde devam eder. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından verilen kurtuluş mücadelesi, yeni bir “ulus devlet” bilincini yeşerterek Türk modernleşmesini bir ideal halinde   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Asya’daki Türk göçer topluluklarının 10.yüzyılda ve geniş kitleler halinde İslâm kültür alanına geçişlerinden önceki sanatsal etkinliklerinin, İslâm dininin ortaya çıkışı ve Asya içlerine yayılıp benimsenmesinden çok daha gerilere giden tarihsel süreçleri vardır. 1000 yılı aşan bu   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Afanasyevo Kültürü (M.Ö. 3500–2500) Altay ve Sayan Dağları’nın Kuzeybatısında ortaya çıkmıştır. Sibirya bölgesinde Tunç Dönemi ile ilgili en önemli bilgiler bu kültürden elde edilmiştir. Bu kültürü oluşturan topluluk savaşçı bir topluluktur. At deve gibi hayvanları evcilleştirdik   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Milattan önceki yıllardan bu yana Türklerin ve çevresindeki toplulukların İç ve Orta Asyada inanç ve uygulamalar bütünü. Şaman yada Kam adı verilen din adamları tarafından uygulanır. Bu inanç sistemi tam anlamı ile teşekkül etmiş bir din değildir. Tanrılar ruhlar ve insanlar arasında ilişkileri sağlayan bir sitem ve t   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Türk mitolojisi, Türk sanatında olduğu gibi, Orta ve İç Asya’da paleolitik devirden beri gelişip bozkır kültüründe yeniden biçimlenen ve proto-Türklerce (kendi katkılarıyla birlikte) farklı bir bütün haline getirilerek yeniden ortaya çıkan bir oluşum sürecine sahiptir. Bu nedenle Türklerden önceki devrelerin mitolojik karakterli arkeoloji ve sanat tarihi malzemesi, Türk mito   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Doç. Dr. Z. Kenan BİLİCİ Kuzey-doğu Asya’dan başlayarak güney Rusya ve doğu Avrupa’ya uzanan bozkır coğrafyasında, Göktürk çağı ve sonrasıyla ilişkilendirilen pek çok heykel bulunmaktadır. İnsan biçimli bu taş heykellerle ilgili ilk bilgilere,  Fransa Kralı IX.Louis tarafından 1253 yılında Moğol Hanı Mengü&rs   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Asya içlerinde, 20.yüzyıl boyunca yapılan çeşitli arkeolojik kazılar, sonradan, Türklerin de yerleşme alanını oluşturan Yenisey-Altay bölgelerini kapsayan geniş bozkır kuşağında, M.Ö.2.binde iki büyük göçer-yerleşik kültür katının verilerini ortaya koymuştur. Bozkır kuşağının güney sınırında, Srubnaya ve   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Asya bozkırlarında göçer kültürün mezar yapıları, inşaat ve maddi kültüre ilişkin arkeolojik veriler.   Asya’da, Altaylardan batıya Kafkaslar, kuzey Karadeniz ve doğu Avrupa bozkırlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada, olasılıkla bronz çağından başlayarak yaygınlaşan yığma tepe görünümündeki meza   »
17.01.2012
İslâmiyetten
Türklerin, Doğu İslâm kültür dünyasına ve giderek Halifeliğin yayıldığı Yakın-Doğu’ya uzanan tarihleri içinde, Asya bozkırlarında kurdukları ilk İslâm Türk devleti Karahanlılardır. 9.yüzyıldan 13.yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 400 yıl hüküm süren ve 10.yüzyıl ortalarına doğru İslâmiyeti   »
17.01.2012
Selçuklular
11-12.Yüzyıllarda Büyük Selçuklu Kültür ve Sanat Ortamı, Maddi Çevre ve Mimarlık, Yapı Malzemesi.   Doğu İslâm kültür alanına 11.yüzyılın ortalarından itibaren hakim olan siyâsi güç Büyük Selçuklulardır. Asıl gücünü Oğuz boylarından alan ve askerî aristo   »
17.01.2012
Hunlar
Milattan önce birinci binde Kuzey Çin’de görülen ve Çin kaynaklarında Hiyong nu adı ile tanınan Asya Hunları, umumiyetle tarih sahnesinde ilk rol oynayan Türkler olarak kabul edilmektedir. Milattan sonra IV. Yüzyılda Avrupa’da görülen Hunlar bunların bir devamı olup, Atilla ( 434-453 ) idaresinde Manş kıyılarına ka   »
17.01.2012
Göktürkler
VI.yüzyıl ortalarında Orhun nehri batısındaki yayla bölgesinde (Ötügen) kurulup, Manşurya’dan Karadeniz sahillerine kadar uzanan büyük Türk imparatorluğu, devlet ve millet olarak Türk adına kullanan ilk büyük siyasi kuruluştur. Çin kaynakları Göktürkler’in Asya Hunları soyundan geldiğini aç   »
17.01.2012
Uygurlar
Selenga nehrinin doğu kıyısında Göktürk'lere bağlı olarak yaşıyan Uygurlar 745 de Göktürklerin yerine geçerek, Uygur devletini kurmuşlardır. Kurucusu Alp Kutlug Bilge Kağan, merkezleri ötügen yaylasında Karabalgasun şehridir. Ondan sonra gelen Mayunçur adına bugünkü Moğolistanın kuzeyinde Şine-Usu köyü kıyıs   »
17.01.2012
Beylikler
Anadolu Türk sanatı üzerine yapılan araştırmalar içerisinde “Beylikler Devri” adıyla tanımlanan Ortaçağ kesiti çok az yer kaplar. Bu devrin, kısa süren bir dönem olması, siyasal ve sosyokültürel bakımdan karmaşıklık göstermesi ilgiyi azaltan nedenlerden biridir. Ayrıca bu dönem çoğu kez bir &ldqu   »
1 2