english
Son Yorumlar
tuğba yıldızhan
bence yanılma payı yüksek , Mona Lisa o dönmein güzellik anlayışına uygun ö...
Toprak
Pera yine çok güzel bir sergi getirmiş, teşekkürler.......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Akakça’nın Bir Tutam Denizli Sergisi Uşak’ta açıldı
Resim
24.12.2012

Denizli coğrafyasının değişik noktalarından çekilen doğa manzaraları, insan portreleri ve kültürel etkinlik fotoğraflarının paylaşıldığı sergi “Bir Tutam Denizli” adı ile Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide Denizlili Fotoğraf Sanatçısı ve aynı zamanda Denizlihaber.com yazarı Zeki Akakça’nın 30 fotoğrafı yer alıyor.


De­niz­li’nin doğa man­za­ra­la­rı, insan port­re­le­ri ve kül­tü­rel et­kin­lik fo­toğ­raf­la­rı­nın pay­la­şıl­dı­ğı sergi “Bir Tutam De­niz­li” adı ile Uşak Be­le­di­ye­si Kül­tür Sanat Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da “Uşak Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi”nde açıl­dı. Uşak Kent Kon­se­yi Gör­sel Sa­nat­lar Gru­bu­nun or­ga­ni­ze­si ile ger­çek­le­şen ser­gi­de De­niz­li­li Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­sı ve aynı za­man­da Denizlihaber.​com ya­za­rı Zeki Akak­ça’nın 30 fo­toğ­ra­fı yer alı­yor. Sergi 22 Ara­lık 2012 ta­ri­hi­ne kadar açık ka­la­cak. Ser­gi­nin açı­lı­şı­nı Uşak Va­li­si Ufuk Erden ve Uşak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mimar Ali Er­do­ğan yaptı.

Ser­gi­yi gezen Uşak Va­li­si Ufuk Erden “Emek ve­ri­lip, or­ta­ya çı­ka­rı­lan de­ğer­li tab­lo­lar bak­mak ile gör­me­nin far­kı­nı biz­le­re su­nu­yor. Sa­nat­çı­nın kendi coğ­raf­ya­sı ve kül­tü­rü­ne olan il­gi­si ve bunu bel­ge­le­yip pay­laş­ma­sı tak­di­re değer. Bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­rın Uşak’ta ya­pıl­mış ol­ma­sı ken­ti­miz için önem­li ka­za­nım. Sa­nat­çı­yı ve bu or­ga­ni­zas­yon­da emeği olan­la­rı kut­lu­yor ve de­va­mı­nı di­li­yo­rum” dedi.

Uşak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mimar Ali Er­do­ğan ise “Uşak Kent Kon­se­yi Gör­sel Sa­nat­lar Gru­bu­nun ça­lış­ma­sı­nın bir so­nu­cu ola­rak bu or­ga­ni­zas­yon­la ta­nış­tık. Be­le­di­ye ola­rak üze­ri­mi­ze düşen ne ise yap­ma­ya ça­lış­tık. Uşak kül­tür-sa­nat ha­ya­tı­na kat­kı­sı ola­ca­ğı­nı ve bizim fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı­mı­zın da ufuk ka­za­na­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu sa­ye­de kar­şı­lık­lı kül­tür-sa­nat et­kin­lik­le­ri de dü­zen­le­ye­bi­le­ce­ği­mi­zi umut edi­yo­rum. Başta fo­toğ­raf sa­nat­çı­mız Zeki Akak­ça olmak üzere emeği geçen her­ke­si kut­lu­yor ve ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.

Uşak’ta gerçekleşen bu sergiye ilave olarak Zeki Akakça tarafından sunum ve söyleşi de gerçekleşti. Sunum-söyleşiyi daha çok Uşaklı fotoğrafçılar ve kent kültürüne katkıda bulunanlar izledi. Akakça, burada yurt içi ve dışı fotoğraf çalışmaları ile fotoğraf sanatına dair konuları işledi.

Uşak’ta da sergi açmanın mutluğunu yaşadığını kaydeden Akakça “Şimdiye kadar 8 kişisel sergi açtım ve 20 den fazla karma sergiye katıldım .“Bir Tutam Denizli” adını verdiğim bu çalışmam 9. Kişisel sergim oldu. Bu sergim Denizli’yi dışarıda temsil etme -tanıtma adına yaptığım çalışmalara bir örnektir. Bu tür çalışmalarda daha çok kentin kültürel değerlerinden örnekler sunmayı tercih ediyorum. Zira Pamukkale ve tarihi kent kalıntıları bir şekilde duyulmuş görülmüş ya da benzeri olabiliyor. Ancak sosyal hayat ve kültürden öğeler farklı sunumlar olduğunda olay değişik boyuta geçebiliyor ve izleyici daha çok ilgi gösterip daha sıcak yaklaşabiliyor. Denizlinin değerlerini bugüne kadar hiç kimseden destek almadan içeride ve dışarıda tanıtmaya çalıştım ve bundan sonra da devam edeceğim. Bunu yaşadığım kente karşı sorumluluk olarak görüyorum” dedi.

Henüz yorum yapılmamış.
Benzer Haberler
İHA Dünyaca ünlü Naif Ressam Hüseyin Yüce, eserleriyle Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Sergi Salonunda sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 9 yıldır felçli olan Naif Ressam Hüseyin
0
0
TAK “Benim Rengim Sevgi ve Barış” isimli resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından açıldı. Sergi açılışına Milli Eğitim Kültür ve Spor Bakanı As
0
0
"Tuvale her dokunuş bir heyecan sürecidir." Sabah uyanınca gözümün önünde beliren resmin içeriğinin önlenemez heyecanı sarar bütün benliğimi. Atelye yolunda, direksiyon başında deta
0
0
Halim Utlu                           " Tamam, insanın tüm bilinmezliğiyle, tüm yönleriyle, karmaşı
0
0
Boya, fırça ve tuval arasındaki sırları çözüp onların evreninde kendisine nefes kesici bir dünya yaratan usta ressam Erdal Alantar, Art Point Gallery’nin ısrarlı çabaları sonucunda ‘’Hayatımın
0
0